Opzegging lidmaatschap

Conform het gestelde in de op 1 december 2011 van kracht geworden wet opzegging lidmaatschap is een vereniging verplicht gesteld de opzeggingsprocedure voor leden en donateurs continu op de website te publiceren.

Deze procedure is vastgelegd in artikel 10 van onze statuten. Hieronder een verkorte weergave met de meest belangrijke informatie dat ook opgenomen is in de informatiegids van Quick Steps.

1. Het spreekt voor zich dat het lidmaatschap eindigt door overlijden van het lid; alsook dat het donateurschap automatisch eindigt bij het overlijden van de donateur.

2. Beëindiging van het lidmaatschap op eigen verzoek moet vóór 15 juni voorafgaande aan het nieuwe seizoen (verenigingsjaar) schriftelijk per post worden opgezegd bij de algemeen secretaris, of via emailadres: secretaris@quicksteps.nl

3. Namens de vereniging kan het bestuur - met instemming van de Algemene Ledenvergadering - het lidmaatschap schriftelijk opzeggen wanneer:

- een lid ophoudt te voldoen aan de vereisten voor het lidmaatschap zoals gesteld in de statuten; 

- een lid zijn financiële en/of andere verplichtingen jegens Quick Steps niet nakomt; 

- redelijkerwijs niet van Quick Steps gevergd kan worden dat het lidmaatschap voortduurt, bijvoorbeeld indien een lid in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van Quick Steps handelt en/of Quick Steps bewust benadeelt.

Ad 2: Zonder tijdige schriftelijke opzegging wordt na 14 juni het lidmaatschap stilzwijgend automatisch met één verenigingsjaar (seizoen) verlengd. Dit houdt tevens in dat bij te late opzegging het lid voor het nieuwe seizoen de volledige contributie verschuldigd blijft.

N.B. Voetbal is een teamsport en voor een goede organisatie moet uiterlijk medio juni het aantal teams voor het nieuwe seizoen aangemeld worden bij de KNVB.

Overschrijving naar een andere vereniging verloopt digitaal

Als je bij een andere vereniging wilt voetballen, dan moet je wel rekening houden met de sluitingsdatum voor overschrijvingen: 15 juni. Deze datum is door de KNVB vastgesteld. Je meldt je aan bij de nieuwe vereniging, waar je een inschrijfformulier invult en ondertekent. Hiermee ben je officieel aangemeld bij de nieuwe vereniging. De vereniging houdt dit inschrijfformulier in haar bezit. De nieuwe vereniging verwerkt de inschrijving digitaal in Sportlink, waarna de KNVB én Quick Steps bericht van jouw overschrijving ontvangt. Als vastgesteld is dat je aan alle financiële verplichtingen bij Quick Steps hebt voldaan, zal de overschrijving verder zonder problemen verwerkt worden. Wanneer een overschrijving digitaal aan de KNVB is doorgevoerd, wordt automatisch een nieuwe spelerspas aangemaakt, met daarop de nieuwe verenigingsnaam. Na overschrijving kun je de oude spelerspas vernietigen. 

Let op: Quick Steps kan een ingediende overschrijving van een speler in het systeem blokkeren. Dit kan alleen als er nog een betalingsachterstand (contributie of opgelegde boetes) is. Als deze kwestie is opgelost, is het aan Quick Steps om de blokkade te verwijderen. Zodra de blokkade is opgeheven, zal de overschrijving verder zonder problemen verwerkt worden. 

Ad 3: Indien door het bestuur het lidmaatschap wordt beëindigd, heeft het lid de mogelijkheid om binnen één maand na dagtekening van de schriftelijke opzegging tegen dat besluit via het bestuur bezwaar aan te tekenen. Het bezwaar zal tijdens de daarop eerstvolgende Algemene Ledenvergadering in mei of december behandeld zal worden. Gedurende de bezwaarperiode is het lid geschorst.

Voor de goede orde: elke opzegging van het lidmaatschap wordt gemeld aan de KNVB.