Contributies en donaties

NIKKI, onze partner voor inning van de contributie gelden

 

NIKKI verzorgt de inning van de contributie voor onze vereniging.

Concreet betekent dit dat zij uw contributie via het NIKKI-systeem verwerken. Bij maandelijkse betalingen ontvangt u steeds een e-mail als herinnering, hierin is een iDEAL-betaallink openomen.

Bij de inning van contributie per maand worden administratiekosten in rekening gebracht. Bij inning per jaar worden er geen administratiekosten in rekening gebracht.

U ontvangt begin augustus de eerste e-mail met daarin de iDEAL-betaallink voor de betaling van de contributie die verdeeld wordt over 9 maanden. In april volgt de laatste e-mail m.b.t. de contributie van het seizoen. Alle e-mails bevatten een iDEAL-betaallink om uw betaling te vergemakkelijken.

Mocht u de contributie in 1 keer willen betalen, dan verzoeken we u dit aan de medewerkers van NIKKI te melden door middel van een reactie op de e-mail die zij in augustus sturen met daarin uw gegevens. U heeft daarna 10 dagen de tijd om de contributie ineens, en zonder administratiekosten, te voldoen.

Wanneer u omstreeks begin augustus geen e-mail heeft ontvangen, zijn uw contactgegevens die bekend zijn bij de vereniging op dat moment mogelijk niet up-to-date. Stuur in dat geval een e-mail met uw juiste gegevens (naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer) naar quicksteps@nikki.nl. Laat in uw e-mail a.u.b. altijd duidelijk weten van welke vereniging u lid bent, omdat NIKKI van meerdere sportclubs de contributie int.

Administratiekosten termijnbetalingen

Met het bestuur is een vast bedrag afgesproken m.b.t. de administratiekosten in het geval van termijnbetalingen. Deze administratiekosten bedragen 10% van uw contributie, met een maximum van € 19,- per jaar, deze worden opgeteld bij de contributie wanneer u gespreid betaalt.  

Mocht u ondanks deze uitleg nog vragen hebben, lees dan meer informatie op de website: https://nikki.nl/leden. Wordt hier uw vraag niet beantwoord, dan kunt u per e-mail al uw vragen aan hen stellen.

 

KORTINGSREGELING CONTRIBUTIE VOOR SEIZOEN 2021/2022

01-02-2021

Beste leden,
 

Als allereerste hopen wij dat jij en je familie en vrienden nog in goede gezondheid verkeren. Net als jullie hadden wij gehoopt dat de besmettingen dusdanig naar beneden zouden gaan, dat we wellicht weer aan wedstrijden mochten gaan denken. Helaas is niets minder waar.
 
In onze vorige brief aan jullie, van 24 december jl., hebben wij een dringende oproep gedaan aan jullie om de contributie alsnog te voldoen van dit seizoen. Dit is echt noodzakelijk om ons verlies enigszins te beperken. Tegelijkertijd vinden wij het ook heel erg belangrijk om alle spelende leden een tegemoetkoming aan te bieden, want we hebben simpelweg dit jaar nauwelijks gevoetbald.
Wel kan de jeugd gelukkig doortrainen en dat wordt volop gedaan in grote aantallen met veel begeleiding, maar zeker voor de senioren hebben de maatregelen grote consequenties.
In de afgelopen weken hebben wij meerdere gesprekken gevoerd met onder andere de Gemeente Den Haag, KNVB en andere partijen waar wij voornamelijk kosten aan moeten betalen en hier hebben wij afspraken over gemaakt. Als laatste hebben wij kritisch gekeken naar de kosten die we onder andere intern maken en deze kunnen we drastisch naar beneden bijstellen.
 
Wij willen als bestuur niet langer meer wachten op welke kosten wij dit seizoen niet meer hoeven te betalen, wat er toegekend wordt aan nieuwe subsidies, etc. Daarom hebben wij een kortingsregeling bedacht voor onze spelende leden die ons volgend seizoen nog steeds trouw blijven. De korting wordt gegeven op de contributie van seizoen 2021-2022 en doorgevoerd bij NIKKI.
 
Deze kortingsregeling heeft wel een aantal voorwaarden en daar zullen wij als bestuur helaas zeer strikt in moeten zijn.

De voorwaarden zijn als volgt en gelden alleen voor de spelende leden:

1. Deze kortingsregeling geldt alleen als de huidige contributie van seizoen 2020/2021 volledig is betaald via NIKKI vóór 1 mei 2021. Eventueel openstaand saldo kan je direct bij NIKKI opvragen via quicksteps@nikki.nl;

2. Deze kortingsregeling geldt alleen voor spelende leden die géén gebruik maken van een ooievaarspas vanuit de Gemeente Den Haag;

3. De teruggave van €25,- op onze clubpas naar aanleiding van diverse uren vrijwilligerswerk komt hiermee te vervallen en kan je dus niet terugvragen. Wij hopen uiteraard dat je alsnog vrijwilligerswerk wilt en/of blijft uitvoeren;

4. Dit seizoen ben je spelend lid en volgend seizoen blijf je lid bij Quick Steps.

 

Deze kortingsregeling geldt niet volledig voor nieuwe leden, maar ook hier is een kortingsregeling van toepassing in kleinere mate.
 
Mochten bovengenoemde voorwaarden allen van toepassing zijn, dan geldt voor jou de eenmalige kortingsregeling voor het aankomend seizoen 2021-2022.
 
De kortingsregeling ziet er als volgt uit:
 
Bestaande leden:*

 

Contributie seizoen 2020-2021

Korting in euro's

Nieuwe contributie seizoen 2021-2022

Senioren

€ 280,00

€ 98,00

€ 182,00

Jeugd JO14 t/m JO16

€ 210,00

€ 52,50

€ 157,50

Jeugd t/m JO13

€ 180,00

€ 45,00

€ 135,00

 
* mits volledig hebben voldaan aan de voorwaarden die hierboven zijn beschreven (punt 1 t/m 4)
 
Op 1 mei 2021 ontvangen wij van NIKKI een actueel contributie-overzicht van dit seizoen waarin wij kunnen zien wie zijn of haar volledige contributie heeft betaald vóór deze datum en zal de korting automatisch administratief ingeregeld worden voor volgend seizoen mits ook aan de andere voorwaarden wordt voldaan. Jij als spelend lid hoeft hier niets voor te doen.
 
Nieuwe leden seizoen 2021-2022:

 

Contributie seizoen 2020-2021

Korting in euro's

Nieuwe contributie seizoen 2021-2022

Senioren

€ 280,00

€ 56,00

€ 224,00

Jeugd JO14 t/m JO16

€ 210,00

€ 21,00

€ 189,00

Jeugd t/m JO13

€ 180,00

€ 18,00

€ 162,00

 
Als bestuur hopen wij jullie hiermee tegemoet te kunnen komen voor de maatregelen die vanuit de overheid zijn opgelegd.

 

Ooievaarspas en Stichting Leergeld

Houders van een geldige Ooievaarspas kunnen in aanmerking komen voor vergoeding van het contributiebedrag: voor een lid jonger dan 18 jaar geldt een vergoeding van 100% en voor een lid van 18 jaar en ouder bedraagt de vergoeding 50%. Bij inschrijving als lid en daarna aan het begin van elk nieuw seizoen moet de voor het lopende jaar geldige ooievaarspas, alsmede een geldig identiteitsbewijs, aan een bestuurslid worden getoond. Deze pas moet vervolgens worden gescand.

Via de Stichting Leergeld kunnen ooievaarspashouders voor jeugdleden een aanvraag doen voor vergoeding van sportkleding. Een aanvraagformulier hiervoor is o.m. verkrijgbaar via de school.

Kortingsregeling 

Voor spelende leden is een kortingsregeling van toepassing: 

-1e spelende lid uit een gezin krijgt geen korting                                      

-2e spelende lid uit een gezin krijgt, indien studerend/schoolgaand: 25% korting

-daaropvolgende leden uit een gezin krijgen, indien studerend/schoolgaand: 50% korting

(de leden uit het gezin dienen hetzelfde woonadres te hebben)

Donaties

Elke donatie is welkom op rekeningnummer NL53 INGB 0006931559 t.n.v. Quick Steps, Den Haag. Om als donateur van Quick Steps ingeschreven te worden dient men tenminste een bedrag van € 50,00 per seizoen te doneren.

Niet betalen = niet spelen!

Indien niet wordt gereageerd op verzoeken tot betaling van de contributie, stelt het bestuur het lid op non actief (schorsing) want niet betalen = niet spelen! Bij uitblijven van betaling – ondanks herinneringen – zal in opdracht van Quick Steps tot een incassoprocedure worden overgegaan, waarbij NIKKI ondersteuning kan bieden. Alle bijkomende (extra) kosten van de incassoprocedure komen ten laste van het desbetreffende lid.   

Let op!

Met het bestuur zijn een aantal vast afspraken gemaakt die NIKKI en het bestuur zullen volgen gedurende het seizoen:

1.           Indien wenselijk kunt u, op verzoek, rechtstreeks betalen op het bankrekeningnummer van NIKKI, informeer hier naar per e-mail.

2.           De gehele communicatie betreffende de inning van onze contributiegelden ligt in handen van NIKKI, al uw vragen en verzoeken omtrent de contributiebetaling kunt u per e-mail aan hen voorleggen.

3.           De vereniging kan vanaf nu geen contante betalingen meer aannemen, de vereniging zal u doorverwijzen naar NIKKI.

4.           NIKKI heeft toestemming van de vereniging om bij uitblijven van betalingen een spelersblokkade op te leggen, natuurlijk gaan wij als bestuur en NIKKI als onze partner ervan uit dat dit niet nodig zal zijn.

5.           NIKKI heeft toestemming van de vereniging om bij uitblijven van betalingen de vordering over te dragen aan een incassobureau.

NIKKI gaat samen met ons en u voor goud, dus laten we dan ook één van de belangrijkste pijlers
van onze club met elkaar bewaken; De contributie is een belangrijk onderdeel voor het bestaan
van de club.

Bedankt voor uw medewerking en alvast heel veel succes tijdens het nieuwe seizoen.