Contributies en donaties

Contributies

Contributie is een reglementaire en wezenlijke bijdrage van de leden tot het in stand houden van de vereniging. Contributie is juridisch gezien een brengschuld. Op elk lid rust de verplichting elk seizoen hieraan tijdig te voldoen.

Elk seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni. De contributie wordt jaarlijks in mei of juni door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. De contributie moet aan het begin van elk seizoen bij vooruitbetaling worden voldaan. 

Contributie-inning voor actieve leden via Club Collect

Voor de inning van de contributie is Quick Steps een samenwerkingsverband aangegaan met ClubCollect. ClubCollect is een organisatie die ruime ervaring heeft met het innen van contributies. ClubCollect is géén incassobureau, maar een organisatie die de administratieve verwerking van de contributie-inningen overneemt.

ClubCollect stuurt namens Quick Steps vóór 1 september naar ieder lid een e-mail, SMS of brief (de contriubutienota) met het verzoek de contributie binnen 30 dagen te voldoen. In deze berichtgeving is een link opgenomen en via deze link kom je op een persoonlijke betaalpagina van ClubCollect en kun je de betaling via iDEAL voldoen. Hier kun je tevens kiezen de betaling van de contributie in één keer te voldoen of in drie termijnen.

Vastgestelde contributies seizoen 2018-2019:

Senioren (vanaf JO 20 jaar): € 250,00;  JO 14 jaar t/m JO 19 jaar (geboortejaar 2000 t/m 2005): € 180,00;  JO 6 jaar t/m JO 12 jaar (geboortejaar 2007 t/m 2013): € 150,00; (jeugd-)leden die alleen trainen: € 75,00.  Niet-spelende leden: € 100,00;  niet-spelende/werkende leden: € 30,00; donateurs vanaf € 50,00 per seizoen.

N.B. (1) Tussentijds stoppen met voetballen ontslaat je niet van je contributieverplichting van het lopend seizoen. (2) Niet-spelende leden en donateurs ontvangen in de loop van het seizoen een nota van de penningmeester.

Betaaltermijnen (extra administratiekosten)

De verschuldigde contributie voor het seizoen 2018-2019 dient vóór 1 oktober 2018 te zijn voldaan. Voor degenen die gekozen hebben voor betaling in 3 termijnen gelden de volgende betalingsdata: 1e termijn: vóór 1 oktober 2018; 2e termijn: vóór 1 december 2018; 3e termijn: vóór 1 februari 2019. Let wel: voor de betaling in termijnen wordt een bedrag van maximaal 2 euro per termijn in rekening gebracht.

Boete niet tijdige betaling

Vóór de aangegeven vervaldatum dient de betaling te worden voldaan. Indien je de contributienota na de vervaldatum voldoet, wordt het te betalen bedrag verhoogd met 5 euro. Indien je hebt gekozen voor betaling in termijnen, zal ClubCollect voor de betaling van de 2e en 3e termijn een automatische incasso met je regelen. Je dient dan op 1 december en op 1 februari te zorgen voor voldoende saldo op je bankrekening. Meer informatie over de werkwijze van ClubCollect kunt u vinden op www.clubcollect.com.

Kortingsregeling 

Voor spelende leden is een kortingsregeling van toepassing: 

  • 1e spelende lid uit een gezin krijgt geen korting                                      
  • 2e spelende lid uit een gezin krijgt, indien studerend/schoolgaand: 25% korting
  • daaropvolgende leden uit een gezin krijgen, indien studerend/schoolgaand: 50% korting
  • de leden uit het gezin dienen hetzelfde woonadres te hebben
     

Bij zeer bijzondere financiële omstandigheden kan op verzoek van een lid (of ouder/verzorgende van een lid) het dagelijks bestuur besluiten een korting op de contributie te verlenen van maximaal 50% per spelend lid.

Juiste gegevens (emailadres en mobiel telefoonnummer)

Indien Quick Steps niet beschikt over je juiste telefoonnummer en/of e-mailadres, dan krijg je een brief van ClubCollect met een inlogcode voor een beveiligde webpagina waar je de gegevens kunt invullen. Je kunt de juiste gegevens uiteraard ook persoonlijk doorgeven aan André Bellekom, de ledenadministrateur, of aan het bestuur. In beide gevallen via het contactformulier op de website.

Privacy-garantie

De verwerking van persoonsgegevens door ClubCollect zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp). Als clublid kun je erop vertrouwen dat deze gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden. Meer informatie over de behandeling van persoonsgegevens door ClubCollect kun je vinden op www.clubcollect.com/nl/legal/privacystatement.

Ooievaarspas en Stichting Leergeld

Houders van een geldige Ooievaarspas kunnen in aamerking komen voor vergoeding van het contributiebedrag: voor een lid jonger dan 18 jaar geldt een vergoeding van 100% en voor een lid van 18 jaar en ouder bedraagt de vergoeding 50%. Bij inschrijving als lid en daarna aan het begin van elk nieuw seizoen moet de voor het lopende jaar geldige ooievaarspas, alsmede een geldig identiteitsbewijs, aan een bestuurslid worden getoond. Deze pas moet vervolgens worden gescand.

Via de Stichting Leergeld kunnen ooievaarspashouders voor jeugdleden een aanvraag doen voor vergoeding van sportkleding. Een aanvraagformulier hiervoor is o.m. verkrijgbaar via de school.

Donaties

Elke donatie is welkom op rekeningnummer NL53 INGB 0006931559 t.n.v. Quick Steps, Den Haag. Om als donateur van Quick Steps ingeschreven te worden dient men tenminste een bedrag van € 50,00 per seizoen te doneren.

Niet betalen = niet spelen!

Indien niet wordt gereageerd op verzoeken tot betaling van de contributie, stelt het bestuur het lid op non actief (schorsing) want niet betalen = niet spelen! Bij uitblijven van betaling – ondanks herinneringen – zal in opdracht van Quick Steps tot een incassoprocedure worden overgegaan, waarbij ClubCollect ondersteuning kan bieden. Alle bijkomende (extra) kosten van de incassoprocedure komen ten laste van het desbetreffende lid.