Algemeen protocol verantwoord sporten

Aansluiting sport bij landelijke richtlijnen van overheid en RIVM per 14 oktober 2020

Inleiding

Dit protocol gaat uit van de per 14 oktober 22.00 geldende landelijke maatregelen en
zal indien die in de komende tijd veranderen op basis van die veranderingen worden
aangepast. Dit protocol is juridisch gezien een advies voor het handelen op buiten- en
binnen-sportaccommodaties en in de openbare ruimte.
De in dit protocol gebruikte termen zijn hetzelfde als in de noodverordeningen. In de
noodverordeningen worden deze termen toegelicht en van context voorzien.
De ter plekke geldende noodverordeningen en gemeentelijke bepalingen dienen altijd
leidend te zijn. Het verdient aanbeveling kennis te hebben van de ter plekke geldende
noodverordening met toelichting, die op de site van de betreffende veiligheidsregio te
vinden is.
Klik hier voor overzicht van alle veiligheidsregio’s en hun internetsites.
LET OP: de geldende noodverordeningen zijn nog niet bekend, daarom kunnen er de
komende dagen wijzigingen plaatsvinden in dit protocol.
Onderstaand kort de algemene kaders vanuit de Rijksoverheid daarna volgen de richtlijnen
over veiligheid en hygiëne.
algemeen protocol
verantwoord sporten

Kaders Rijksoverheid per 14 oktober 2020
Algemene uitgangspunten
• blijf thuis bij klachten en laat je testen;
• pas hygiëne toe;
• houd 1,5 meter afstand;
• werk zoveel mogelijk thuis;
• vermijd drukte.
Uitzonderingen op de 1,5 m
• personen die een gezamenlijk huishouden vormen onderling;
• de afstand tot kinderen tot en met 12 jaar: dus onderling geen afstand en ook van
deze kinderen tot leden van andere leeftijdsgroepen;
• personen t/m 17 jaar alleen onderling;
• personen tot hun begeleiders of vaste mantelzorgers, voor zover zij zich niet
met inachtneming van een afstand van 1,5 meter jegens hun begeleiders of vaste
mantelzorgers kunnen ophouden.
Placeren, reserveren en gezondheidscheck
In binnen sportlocaties is het altijd verplicht om de deelnemers een locatie toe te wijzen
waar hun sportactiviteit dient plaats te vinden. Hierin geldt het maximum aantal van 30
personen per ruimte.
Voor buitensportlocaties geldt dat het alleen bij meer dan 250 deelnemers verplicht is om
de deelnemers een locatie toe te wijzen waar hun sportactiviteit dient plaats te vinden en
is het bovendien bij meer dan 250 ook verplicht om de gezondheid van de aanwezigen te
verifiëren en te werken met reserveringen.
• degene die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt, heeft de
verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en zorgt ervoor dat de
deelnemers binnen de geldende kaders kunnen sporten;
• de gemeente kan in overleg met de sportaanbieders aanvullende afspraken maken
over hoe de eerste lijn van handhaving op sportaccommodaties vorm en inhoud
moet krijgen. De bestuurlijke handhaving die voortvloeit uit de noodverordening ligt in handen van het lokaal gezag, maar voorkomen moet worden dat dit gezag
daadwerkelijk moet optreden. Een gezamenlijk optrekken in organisatie en
handhaving van maatregelen heeft de voorkeur, zodat er veilig kan worden gesport
zonder gezondheidsrisico’s.
NOC*NSF heeft een lijst met veelgestelde vragen opgesteld over het sportprotocol en
corona. Heb je een vraag en kun je het antwoord niet vinden? Neem dan contact op met
je gemeente of de supportdesk van NOC*NSF (sportsupport@nocnsf.nl)
Dit document wordt indien relevant geactualiseerd.
Op nocnsf.nl/sportprotocol vind je altijd de meest actuele versie van het sportprotocol.

Richtlijnen tbv veiligheid- en hygiëneregels voor de sport
Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren. Deze zijn met name gebaseerd
op de landelijk geldende maatregelen.
• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
• blijf alert op het aanbieden van sport op een sociaal veilige manier. Om
sportverenigingen op weg te helpen, zijn hier een aantal tips geformuleerd.
• voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch
mondkapje te dragen in de binnenruimtes van de sportaccommodaties;
• heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
• ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid,
verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
• houd 1,5 m afstand tot personen van 18 jaar of ouder, alleen uitzondering tot
kinderen t/m 12 jaar;
• vermijd drukte;
• was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
• schud geen handen;
• neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
• er vindt een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de sportactiviteit;
• regel een zorgvuldig bewaren van de persoonsgegevens (voorwaarde AVG), de
uitkomst van een gezondheidscheck mag niet bewaard blijven;
• sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht;
• horeca kan mogelijk ‘to go’ faciliteren, overleg van tevoren met het lokaal gezag;
• officiële wedstrijden en competities zijn niet toegestaan, dit geldt voor zowel jeugd
als volwassenen in alle sporten, uitzondering hierin zijn de Nationale Selectie
sporters;
• kinderen en jeugd kunnen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen club/
vereniging;
• sportkampen worden gezien als sportactiviteiten en kunnen plaatsvinden, mits er
wordt toegezien op het naleven regels begeleiders en ouders;
• toeschouwers zijn niet toegestaan bij sportactiviteiten;
• sportactiviteiten vanaf 18 jaar zijn alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling
1,5 meter afstand te houden;
• voor binnensporten geldt een maximaal van 30 personen per zelfstandige ruimte;
• trainer/begeleider telt binnen mee bij het totale aantal van 30 personen;
• voor teamsporten (binnen en buiten) geldt dat er gesport mag worden in groepen van
maximaal 4 personen. Zorg dat herkenbaar is welke sporter bij welk groepje
hoort. Hou ook tijdens sportbeoefening onderling 1,5 meter afstand tot elkaar en de
verschillende groepen;
• zorg dat de groepen van 4 sporters zoveel mogelijk in vaste samenstelling trainen en
er zo min mogelijk gewisseld wordt tussen de groepen. Zo wordt de kans op
besmetting verkleint;
• wanneer er binnen in dezelfde ruimte sporters vanaf 18 jaar samen met jeugd en
kinderen sporten dan gelden wel de aantallen van maximaal 30 personen. En voor
sporters vanaf 18 jaar de 1,5 meter en groepjes van maximaal 4 personen;
• kinderen en jeugd die qua leeftijd vallen onder juniorencompetitie zijn uitgezonderd
van groepjes van 4 en maximaal 30 personen;
• voor sportactiviteiten zoals dans die vallen onder culturele uitingen gelden andere
richtlijnen. Bij twijfel welke richtlijnen gelden neem dan contact op met de lokale
autoriteiten;
• voor personen vanaf 18 jaar die buiten in de openbare ruimte sporten geldt een
maximum van 4 personen per groepje, inclusief begeleider/trainer;
• accommodaties speciaal voor horecasport (bv. een biljartclub/dartclub)
sportbeoefening kan, maximaal 30 personen, 1,5 meter afstand en de horecafunctie
is dicht;
• trainers, coaches worden niet aangemerkt als contactberoep;
• stel voor de sportlocatie of openbare ruimte een verantwoordelijke aan die
aanspreekpunt is voor de locatie en voor de gemeente en zorg dat deze
perso(o)n(nen) bekend zijn bij de gemeente;
• stel ook corona-coördinatoren aan (dit kan bv. een trainer/sporter zijn) waarvan er
altijd één herkenbaar aanwezig is (bijvoorbeeld met hesje) of maak via communicatie
(bijv. posters) duidelijk hoe die te bereiken is. Waar relevant voor sportparken werk
als sportclubs zoveel mogelijk met elkaar samen;
• maak voor de sportlocatie waar geen beheerder aanwezig is, goede afspraken met
de gebruikersgroepen. De gebruiker wijst een coördinator/contactpersoon aan;
• zorg dat de coördinatoren voldoende afstand kunnen houden tot sporters en
bezoekers of tref daarvoor maatregelen;
• zorg dat altijd EHBO-materialen en een AED beschikbaar zijn en dat deze niet achter
slot en grendel zitten;
• instrueer trainers/instructeurs over de wijze waarop ze op een verantwoorde en
veilige manier sportaanbod kunnen uitvoeren;
• wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in
dezelfde auto zitten dan is het dringende advies om vanaf 13 jaar een mondkapje te
dragen;
• als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit van een sporter dan is het
toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor
deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden;
• kaderleden, officials, vrijwilligers, coaches en medewerkers die een rol hebben bij
sportactiviteiten mogen aanwezig zijn;
• voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet
groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit;
• richt de sportlocatie zo in en/of breng markeringen aan om te zorgen dat vrijwilligers
en sporters die moeten wachten voor een sportactiviteit de 1,5 meter
afstand van elkaar kunnen houden;
• communiceer de regels van je sportlocatie met je trainers, sporters, vrijwilligers,
medewerkers en ouders via de eigen communicatiemiddelen. En controleer of ze
zichtbaar aanwezig zijn op de sportlocatie;
• na afloop van de sportactiviteit dien je de sportaccommodatie zo snel mogelijk
verlaten;
• zorg waar nodig voor voldoende persoonlijke hygiënemiddelen en
schoonmaakmiddelen voor materialen (water, zeep en voldoende papieren
handdoekjes);
• spreek als beheerder/exploitant van een multisport locatie of gymzaal een planning
af met de gebruikers. En spreek dezelfde toegangsregels af met alle sportaanbieders
op de locatie;
• maak als sportaanbieder met de beheerder afspraken over hygiëne. Zorg dat
de gehele sportlocatie goed schoongemaakt wordt na iedere dag. Denk hierbij aan
toiletruimtes en de overige algemene ruimtes en gangen;
• zorg voor hygiëne van sportmaterialen en reinig deze na elke trainingsactiviteit
wedstrijd;
• maak ook handcontactpunten zoals deurklinken, pinautomaten, touchscreens
(waarmee sporters en personeel wel in aanraking komen) meerdere keren per dag
schoon;
• geef vrijwilligers, medewerkers en/of trainers een uitgebreide instructie over de wijze
waarop het protocol in de diverse ruimtes van de sportlocatie moet worden
uitgevoerd en wat de afspraken met eventuele andere sportaanbieders hierover zijn;
• sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training
bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,
(licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk
of smaak;
• indien bij een sporter/kaderlid Covid-19 wordt vastgesteld, zijn er
richtlijnen vanuit de overheid die moeten worden gehanteerd. De GGD geeft
aan welke quarantaine maatregelen noodzakelijk zijn. Dit kan per situatie en regio
verschillen;
• voor binnensportaccommodaties is goed ventileren van belang. Controleer op juiste
werking van aanwezig ventilatiesystemen en zorg ervoor dat voldoende wordt
geventileerd. Aanpassingen van instellingen zijn niet nodig. De geldende richtlijnen
en onderhoudsinstructies kunnen worden gevolgd;
• in het geval er enkel natuurlijk geventileerd kan worden (door ramen en deuren open
te zetten) zorg er dan voor dat dit in ruime mate kan gebeuren. RIVM geeft hierover
ook adviezen, hier vindbaar. Raadpleeg bij twijfel experts of neem contact op met de
gemeente.