MENU

Vereniging

Het terrein van s.v. Quick Steps is gelegen aan de Nijkerklaan 7a, in de wijk Rustenburg/Oostbroek in Den Haag. De toegang tot het terrein (via een poort) ligt tussen twee basisscholen (tussen huisnummers 7 en 9). Het telefoonnummer van het clubgebouw is: 070 - 3635050; contactpersoon beheer clubgebouw is André Bellekom.

Bestuur

Bestuur           

Algemeen voorzitter 
Robbert Dingshoff bestuur@quicksteps.nl

Secretaris
Raymond Oppers bestuur@quicksteps.nl

2e Secretaris
Arlette Holt bestuur@quicksteps.nl

Penningmeester
Demis Donders bestuur@quicksteps.nl

2e Penningmeester (én sponsoring)
Roy Vijverberg bestuur@quicksteps.nl

Jeugdvoorzitter
Henk Naipal jeugdvoorzitter@quicksteps.nl

Seniorenvoorzitter
Vacant zami@quicksteps.nl

Secretaris Jeugdcommissie
Angelique van Oostrom jeugdsecretaris@quicksteps.nl

 

Ledenadministratie
André Bellekom ledenadministratie@quicksteps.nl

 

Seniorencommissie

Informatie volgt spoedig.

Jeugdcommissie

Informatie volgt spoedig.

Accommodatie

Op onze accommodatie aan de Nijkerlaan hebben we naast een clubgebouw, dat via een trap te betreden is, de beschikking over de volgende faciliteiten:

  • 2 velden: veld 1 is een WeTra-veld en veld 2 is een kunstgrasveld.
  • 6 kleedkamers voor de teams en 2 kleedkamers voor scheidsrechters
  • een verzorgingsruimte naast kleedkamer 6.
  • diverse ruimten voor materialen (ballen, doelnetten, trainingsmateriaal).

Statuten en reglementen

De Statuten en Reglementen van Sportvereniging Quick Steps zijn te lezen op deze link

Normen en waarden

Als uitgangspunt geldt bij het formuleren en hanteren van onze verenigingsnormen en –waarden de code die het landelijk platform tegen geweld op straat heeft geformuleerd. Kortweg gezegd: Respect voor de ander, geweldloosheid, aansprakelijkheid op gedrag en op het bepalen van eigen grenzen bij wat toelaatbaar is en niet.

Bij Quick Steps hechten we veel waarde aan normen en waarden die binnen de vereniging en de KNVB gewoon zijn. Zo hanteren wij o.m. de volgende normen:

1. Respect opbrengen voor anderen telt heel zwaar. Een verenigingslid dient zich derhalve te onthouden van onbehoorlijk taalgebruik, verbaal en fysiek geweld, alssmede van molestatie van derden binnen of buiten het voetbalspel.

2. Een verenigingslid heeft respect voor andermans eigendom. Hij/zij is hoofdelijk aansprakelijk voor een door hem/haar persoonlijk aangerichte schade en/of vernieling, dan wel door fysiek geweld ontstaan lichamelijk letsel.

3. Een verenigingslid helpt mee aan het ordentelijk achterlaten van de door hem/haar en zijn/haar teamgenoten gebruikte kleedkamers (ook bij uitwedstrijden) en het in goede en nette staat houden van het clubgebouw, het complex en de gebruikte spelmaterialen. Lege verpakkingen van genuttigde etenswaren en snoepgoed dienen in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.

4. Door leden, leiders en/of trainers mag in de kleedkamers niet worden gerookt.

5. Voor het gebruik van het clubgebouw is een specifiek bestuursreglement ‘Alcohol in sportkantines’ opgesteld, waaraan een ieder zich dient te houden.

6. In het clubgebouw geldt voor een ieder een wettelijk rookverbod met uitzondering van de daarvoor bestemde rookruimte.

7. Een verenigingslid is aanspreekbaar op zijn/haar wangedrag. Hij/zij dient zijn/haar medelid te corrigeren in het geval dit medelid zich ten opzichte van de vereniging of één of meerdere van haar leden heeft schuldig gemaakt aan wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met deze gedragsregels en/of met de nakoming van de aan leden opgelegde verplichtingen.

8. Een verenigingslid die een overtreding van de gedragsregels constateert, dient dit te melden aan een bestuurslid. Deze kan na  overleg met de andere bestuursleden en met toepassing van hoor en wederhoor passende maatregelen of sancties kan treffen.

Voor een ieder moet duidelijk zijn dat naast de hierboven vermelde gedragsregels ook andere in het maatschappelijk verkeer gangbare gedragsregels niet overtreden mogen worden! Verder dient duidelijk te zijn dat het bestuur niet aansprakelijk gesteld kan worden voor enige overtreding van deze gedragsregels.

Contributies en donaties

Contributies

Contributie is een reglementaire en wezenlijke bijdrage van de leden tot het in stand houden van de vereniging. Contributie is juridisch gezien een brengschuld. Op elk lid rust de verplichting elk seizoen hieraan tijdig te voldoen.

Elk seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni. De contributie wordt jaarlijks in mei of juni door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. De contributie moet aan het begin van elk seizoen bij vooruitbetaling worden voldaan. 

Contributie-inning voor actieve leden via Club Collect

Voor de inning van de contributie is Quick Steps een samenwerkingsverband aangegaan met ClubCollect. ClubCollect is een organisatie die ruime ervaring heeft met het innen van contributies. ClubCollect is géén incassobureau, maar een organisatie die de administratieve verwerking van de contributie-inningen overneemt.

ClubCollect stuurt namens Quick Steps vóór 1 september naar ieder lid een e-mail, SMS of brief (de contriubutienota) met het verzoek de contributie binnen 30 dagen te voldoen. In deze berichtgeving is een link opgenomen en via deze link kom je op een persoonlijke betaalpagina van ClubCollect en kun je de betaling via iDEAL voldoen. Hier kun je tevens kiezen de betaling van de contributie in één keer te voldoen of in drie termijnen.

Vastgestelde contributies seizoen 2017-2018:

Senioren (vanaf JO 20 jaar): € 250,00;  JO 14 jaar t/m JO 19 jaar (geboortejaar 1998 t/m 2003): € 180,00;  JO 6 jaar tm JO 12 jaar (geboortejaar 2004 t/m 2011): € 150,00; (jeugd-)leden die alleen trainen: € 75,00.  Niet-spelende leden: € 100,00;  niet-spelende/werkende leden: € 30,00; donateurs vanaf € 50,00 per seizoen.

N.B. (1) Tussentijds stoppen met voetballen ontslaat je niet van je contributieverplichting van het lopend seizoen. (2) Niet-spelende leden en donateurs ontvangen in de loop van het seizoen een nota van de penningmeester.

Betaaltermijnen (extra administratiekosten)

De verschuldigde contributie voor het seizoen 2017-2018 dient vóór 1 oktober 2017 te zijn voldaan. Voor degenen die gekozen hebben voor betaling in 3 termijnen gelden de volgende betalingsdata: 1e termijn: vóór 1 oktober 2017; 2e termijn: vóór 1 december 2017; 3e termijn: vóór 1 februari 2018. Let wel: voor de betaling in termijnen wordt een bedrag van maximaal 2 euro per termijn in rekening gebracht.

Boete niet tijdige betaling

Vóór de aangegeven vervaldatum dient de betaling te worden voldaan. Indien je de contributienota na de vervaldatum voldoet, wordt het te betalen bedrag verhoogd met 5 euro. Indien je hebt gekozen voor betaling in termijnen, zal ClubCollect voor de betaling van de 2e en 3e termijn een automatische incasso met je regelen. Je dient dan op 1 december en op 1 februari te zorgen voor voldoende saldo op je bankrekening. Meer informatie over de werkwijze van ClubCollect kunt u vinden op www.clubcollect.com.

Kortingsregeling 

Voor spelende leden is een kortingsregeling van toepassing: 

  • 1e spelende lid uit een gezin krijgt geen korting;                                           
  • 2e spelende lid uit een gezin krijgt, indien studerend/schoolgaand: 25% korting;
  • daaropvolgende leden uit een gezin krijgen, indien studerend/schoolgaand: 50% korting.

Bij zeer bijzondere financiële omstandigheden kan op verzoek van een lid (of ouder/verzorgende van een lid) het dagelijks bestuur besluiten een korting op de contributie te verlenen van maximaal 50% per spelend lid.

Juiste gegevens (emailadres en mobiel telefoonnummer)

Indien Quick Steps niet beschikt over je juiste telefoonnummer en/of e-mailadres, dan krijg je een brief van ClubCollect met een inlogcode voor een beveiligde webpagina waar je de gegevens kunt invullen. Je kunt de juiste gegevens uiteraard ook persoonlijk doorgeven (mailen) aan André Bellekom, de ledenadministrateur: ledenadministratie@quicksteps.nl of aan Demis Donders, onze penningmeester: bestuur@quicksteps.nl

Privacy-garantie

De verwerking van persoonsgegevens door ClubCollect zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp). Als clublid kun je erop vertrouwen dat deze gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden. Meer informatie over de behandeling van persoonsgegevens door ClubCollect kun je vinden op https://clubcollect.com/nl/legal/privacystatement.

Ooievaarspas en Stichting Leergeld

Houders van een geldige Ooievaarspas kunnen in aamerking komen voor vergoeding van het contributiebedrag: voor een lid jonger dan 18 jaar geldt een vergoeding van 100% en voor een lid van 18 jaar en ouder bedraagt de vergoeding 50%. Bij inschrijving als lid en daarna aan het begin van elk nieuw seizoen moet de voor het lopende jaar geldige ooievaarspas, alsmede een geldig identiteitsbewijs, aan een bestuurslid worden getoond. Deze pas moet vervolgens worden gescand.

Via de Stichting Leergeld kunnen ooievaarspashouders voor jeugdleden een aanvraag doen voor vergoeding van sportkleding. Een aanvraagformulier hiervoor is o.m. verkrijgbaar via de school.

Donaties

Elke donatie is welkom op rekeningnummer NL53 INGB 0006931559 t.n.v. Quick Steps, Den Haag. Om als donateur van Quick Steps ingeschreven te worden dient men tenminste een bedrag van € 50,00 per seizoen te doneren.

Niet betalen = niet spelen!

Indien niet wordt gereageerd op verzoeken tot betaling van de contributie, stelt het bestuur het lid op non actief (schorsing) want niet betalen = niet spelen! Bij uitblijven van betaling – ondanks herinneringen – zal in opdracht van Quick Steps tot een incassoprocedure worden overgegaan, waarbij ClubCollect ondersteuning kan bieden. Alle bijkomende (extra) kosten van de incassoprocedure komen ten laste van het desbetreffende lid.   

 

Opzegging lidmaatschap

Conform het gestelde in de op 1 december 2011 van kracht geworden wet opzegging lidmaatschap is een vereniging verplicht gesteld de opzeggingsprocedure voor leden en donateurs continu op de website te publiceren.

Deze procedure is vastgelegd in artikel 10 van onze statuten. Hieronder een verkorte weergave met de meest belangrijke informatie dat ook opgenomen is in de informatiegids van Quick Steps.

1. Het spreekt voor zich dat het lidmaatschap eindigt door overlijden van het lid; alsook dat het donateurschap automatisch eindigt bij het overlijden van de donateur.

2. Beëindiging van het lidmaatschap op eigen verzoek moet vóór 15 juni voorafgaande aan het nieuwe seizoen (verenigingsjaar) schriftelijk per post worden opgezegd bij de algemeen secretaris, of via emailadres: secretaris@quicksteps.nl

3. Namens de vereniging kan het bestuur - met instemming van de Algemene Ledenvergadering - het lidmaatschap schriftelijk opzeggen wanneer:

- een lid ophoudt te voldoen aan de vereisten voor het lidmaatschap zoals gesteld in de statuten; 

- een lid zijn financiële en/of andere verplichtingen jegens Quick Steps niet nakomt; 

- redelijkerwijs niet van Quick Steps gevergd kan worden dat het lidmaatschap voortduurt, bijvoorbeeld indien een lid in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van Quick Steps handelt en/of Quick Steps bewust benadeelt.

Ad 2: Zonder tijdige schriftelijke opzegging wordt na 14 juni het lidmaatschap stilzwijgend automatisch met één verenigingsjaar (seizoen) verlengd. Dit houdt tevens in dat bij te late opzegging het lid voor het nieuwe seizoen de volledige contributie verschuldigd blijft.

N.B. Voetbal is een teamsport en voor een goede organisatie moet uiterlijk medio juni het aantal teams voor het nieuwe seizoen aangemeld worden bij de KNVB.

Overschrijving naar een andere vereniging verloopt digitaal

Als je bij een andere vereniging wilt voetballen, dan moet je wel rekening houden met de sluitingsdatum voor overschrijvingen: 15 juni. Deze datum is door de KNVB vastgesteld. Je meldt je aan bij de nieuwe vereniging, waar je een inschrijfformulier invult en ondertekent. Hiermee ben je officieel aangemeld bij de nieuwe vereniging. De vereniging houdt dit inschrijfformulier in haar bezit. De nieuwe vereniging verwerkt de inschrijving digitaal in Sportlink, waarna de KNVB én Quick Steps bericht van jouw overschrijving ontvangt. Als vastgesteld is dat je aan alle financiële verplichtingen bij Quick Steps hebt voldaan, zal de overschrijving verder zonder problemen verwerkt worden. Wanneer een overschrijving digitaal aan de KNVB is doorgevoerd, wordt automatisch een nieuwe spelerspas aangemaakt, met daarop de nieuwe verenigingsnaam. Na overschrijving kun je de oude spelerspas vernietigen. 

Let op: Quick Steps kan een ingediende overschrijving van een speler in het systeem blokkeren. Dit kan alleen als er nog een betalingsachterstand (contributie of opgelegde boetes) is. Als deze kwestie is opgelost, is het aan Quick Steps om de blokkade te verwijderen. Zodra de blokkade is opgeheven, zal de overschrijving verder zonder problemen verwerkt worden. 

Ad 3: Indien door het bestuur het lidmaatschap wordt beëindigd, heeft het lid de mogelijkheid om binnen één maand na dagtekening van de schriftelijke opzegging tegen dat besluit via het bestuur bezwaar aan te tekenen. Het bezwaar zal tijdens de daarop eerstvolgende Algemene Ledenvergadering in mei of december behandeld zal worden. Gedurende de bezwaarperiode is het lid geschorst.

Voor de goede orde: elke opzegging van het lidmaatschap wordt gemeld aan de KNVB.