• Statuten en reglementen

   

  STATUTEN

  EN REGLEMENT COMMISSIES 

  VAN DE SPORTVERENIGING      

  "QUICK STEPS"

   

  VOORWOORD

  Beste Sportvriend(in),

  Met veel genoegen mag ik U namens het Bestuur dit introduktieboekje aanbieden.

  Als U nieuw lid bent, heet ik U alvast vanaf deze plaats van harte welkom en wens u toe vele plezierige, alsmede sportieve jaren bij de s.v. "Quick Steps".

  Wat voor informatie biedt dit boekje U?

  In de eerste plaats een beknopt historisch overzicht van onze vereniging, in de tweede plaats de Statuten en het Reglement Commissies.

  lk besluit dit voorwoord met een citaat van wijlen de heer Koos Roos uit Voetbal West (november 1983), het weekblad van de K.N.V.B. Afdeling Den Haag:

  "Quick Steps, de even bescheiden als sympathieke club, heeft in zijn vijftig jaren bestaan bewezen, dat durf, moed en doorzettingsvermogen nog altijd de basis zijn voor een heerlijke en sportieve vrijetijdsbesteding'.

  MET VRIENDELIJKE SPORTGROETEN, BING KAPPENBURG - VOORZITTER

   

  HISTORISCH OVERZICHT

   

  Op de Badhuiskade ten huize van de heer A. J. Gussenhoven, hoofd van de Kerklaanschool, werd "Quick Steps" 19 november 1933 opgericht, omdat kapelaan J. de Sain vond, dat er in Scheveningen ook een r.k. voetbalvereniging moest komen.

  De eerste leden, schooljongens en Sint-Joseph-gezellen, trapten een balletje aan de Leyweg, terwijl eind 1934 een verhuizing naar onze huidige twee velden aan de Nijkerklaan plaatsvond. In deze nieuwe omgeving, de Haagse wijk Rustenburg, was al een voetbalclub "R.K.R.V.V." behorend tot de parochie van de Apeldoornselaan, die één veld bespeelde aan de Houtweg.

  Tijdens de oorlogsjaren werd de latere minister mr. Harry van Doorn onze voorzitter en volgde een fusie tussen "Quick Steps" (rood-wit vertikaal gestreept shirt, zwarte broek) en "R.K.R.V.V." (blauw-wit horizontaal gestreept shirt, blauwe broek), waardoor het karakter van de Scheveningse vereniging vervaagde.

  Het shirt van "Quick Steps" en de broek van "R,K.R.V.V." vormden samen met de rode kousen de fraaie clubkleuren van het nieuwe "Quick Steps'. Helaas moest er na de oorlog noodgedwongen tijdelijk in een effen rood shirt worden gespeeld.

  Op 3 juli 1950 werd de Zaterdagmiddag-afdeling opgericht, waardoor "Quick Steps" in Den Haag de eerste r.k. vereniging werd waar senioren op zaterdag konden voetballen.

  In de jaren vijftig breidde "Quick Steps" zich uit middels een dameshandbalafdeling en later kwamen daar ook herenteams bij. Na een aantal jaren werd de naam van onze handbalclub gewijzigd in "Quick Sport". Het aantal leden nam fors toe en er werd besloten om zelfstandig verder te gaan onder de naam "Kwiek Sport"

  Enkele sportieve hoogtepunten wil ik u niet onthouden:

   Ons vlaggeschip werd kampioen van de 4e klas K.N.V.B. op 20 mei 1962 in de laatste competitiewedstrijd tegen mede-titelkandidaat Aeolus (Rotterdam) door een in blessuretijd zwaar bevochten overwinning (like a thriller) aan de Nijkerklaan.

                  Op 18 april 1971 werden wij met nog 2 wedstrijden te spelen veel gemakkelijker kampioen door een remise in Leiden tegen A.S.C. Beide keren gevolgd door promotie naar  de 3e klas.

                  Na enkele minder succesvolle jaren kon op 23 mei 1979 door een gelijkspel in Schipluiden tegen Steeds Voorwaarts de hoofdklasse van de Afdeling Den Haag via een 2e plaats achter A.D.S. gelukkig worden verlaten en keerden wij terug in de K.N.V.B.

   Onze A-junioren veroverden op 14 juni 1964 de Bisschopsbeker, een door de N.K.S. georganiseerd tournooi tussen de winnaars van de voorronden uit de Afdelingen Rotterdam, Gouda, Leiden en Den Haag.

   Onze jeugd behaalde bij de door de Haagse Scheidsrechtervereniging georganiseerde spelregelwedstrijden in 1981, 1982 en 1983 de ir. Ad van Emmenes bokaal, terwijl in 1981 zelfs ten koste van Altior de districtsfinale werd gewonnen.

  Op de datum van ons 50-jarig jubileum, zaterdag 19 november 1983, werd om 15.00 uur ons schitterend clubgebouw geopend door de Haagse wethouders de heren Piet Vink en Guido Halleen. De jubileumwedstrijd tegen de hoofdklasser V.U.C. eindigde in een eervol gelijkspel (1-1 ).

  Tenslotte wil ik nog opmerken, dat de s.v. "Quick Steps" mede door de gunstige ligging van ons complex al jaren een echte buurtvereniging is, waar iedereen (ook niet-r.k.) van harte welkom is.

  QUICK STEPS FOR EVER !

  STATUTEN SPORTVERENIGING

  QUICK STEPS

  NAAM en ZETEL.

  Artikel 1.

  1 . De vereniging is genaamd "Sportvereniging Quick Steps" en werd opgericht op negentien november negentien honderd drieëndertig. Zij heeft haar zetel te 's-Gravenhage.

  1. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.
  2. De vereniging is ingeschreven in het verenigingenregister, dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 's-Gravenhage.

  DUUR EN VERENIGINGSJAAR.

  Artikel 2.

  1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
  2. Het verenigingsjaar (boekjaar) loopt van één juli tot en met dertig juni van het daarop volgende jaar.

  DOEL EN MIDDELEN.

  Artikel 3.

  1 . De vereniging stelt zich ten doel om - voor zover zij daartoe binnen de vereniging mogelijkheden heeft - sport optimaal te doen beoefenen en te bevorderen en een ieder, die dat doel - hetzij aktief, hetzij passief - wil nastreven daartoe in de gelegenheid te stellen.

  2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  1. het houden van oefeningen;
  2. middels het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (K. N. V. B. );

  -  deel te nemen aan de door de K.N.V.B. georganiseerde of goedgekeurde competitie en seriewedstrijden;

  -  wedstrijden te doen houden;

  -  evenementen op het gebied van de voetbalsport te organiseren;

  1. de nodige accommodatie aan te brengen en in stand te houden;
  2. het aangesloten zijn bij die organisaties, die haars inziens het bereiken van het gestelde doel mogelijk maken casu quo zulks bevorderen.

  LEDEN.

  Artikel 40

  1. Leden zijn die natuurlijke personen, die als zodanig door het bestuur zijn gelaten.
  2. Ingeval van niettoelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene alsnog door de eerstvolgende algemene vergadering tot toelating worden besloten.
  3. Alleen diegenen die voor de duur van hun lidmaatschap ook lid van de K.N.V.B. zijn, kunnen lid zijn van de vereniging.

  Het lidmaatschap van de K.N.V.B. is eveneens verplicht voor diegenen die binnen de vereniging een al of niet betaalde functie bekleden.

  1. Op voorstel van het bestuur kan de algemene ledenvergadering een lid wegens zijn bijzondere verdiensten tot ere-lid of lid van verdienste benoemen.

  VERPLICHTINGEN.

  Artikel 5.

  1. De leden zijn verplicht:
   1. de statuten en de reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, de algemene vergadering of een ander orgaan van de vereniging na te leven;
   2. de statuten en de reglementen van de K.N.V.B., de besluiten van één van haar organen, alsmede de van toepassing zijnde spelregels na te leven;
   3. de belangen van de vereniging, de K.N.V.B. en van de voetbalsport in het algemeen niet te schaden;
   4. de overige verplichtingen, welke de vereniging of de K.N.V.B. in naam van haar leden aangaat, of welke uit het lidmaatschap van de vereniging of van de K.N.V.B. voortvloeien, te aanvaarden en na te komen.
   5. Behalve de in deze statuten vermelde verplichtingen kunnen door de vereniging slechts verplichtingen aan de leden worden opgelegd na voorafgaande toestemming  van de algemene vergadering.

  STRAFFEN.

  Artikel 6.

  1. a. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.

  b. Tevens zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de spelregels, alsmede met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de K. N.V.B. of waardoor belangen van de K. N.V. B. of van de voetbalsport in het algemeen worden geschaad.

  1. Het bestuur is bevoegd, om ingeval van overtreding als bedoeld in het eerste lid,de volgende straffen op te leggen:
   1. berisping;
   2. schorsing;
   3. royement;
   4. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van zes maanden worden opgelegd. Gedurende de periode dat een lid geschorst is, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten worden ontzegd.
   5. Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging handelt,

   

  of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt dan wel na sommatie nalatig blijft zijn contributie te voldoen. Nadat het bestuur tot royement heeft besloten, wordt het betrokken lid ten spoedigste door middel van een aangetekend schrijven van het besluit met opgave van de reden(en) in kennis gesteld. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van deze kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

  INKOMSTEN.

  Artikel 7.

   
     


  De inkomsten van de vereniging bestaan uit:

  1. contributie van de leden;
  2. donaties;
  3. andere inkomsten;

  CONTRIBUTIE.

  Artikel 8.

  1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
  2. Ere-leden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
  3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

   

  KOSTENVERGOEDINGEN. Artikel 9.

  Het bestuur is bevoegd om aan leden die in wedstrijden uitkomen of aan trainingen deelnemen de noodzakelijk gemaakte kosten van vervoer en verblijf te vergoeden, zulks volgens jaarlijks door de K.N.V,B. vast te stellen normen en voorwaarden.

  EINDE LIDMAATSCHAP. Artikel 10.

            1.    Het lidmaatschap eindigt:

  1. door de dood van het lid;
  2. door opzegging door het lid;
  3. door opzegging namens de vereniging;
  4. door royement, als bedoeld in artikel 6 lid 4.
  5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, of wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt of wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
  6. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan te allen tijde geschieden.
  7. Een lid kan binnen een maand, nadat hem een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden zijn verzwaard, is bekend geworden of is medegedeeld, door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van het besluit te zijnen opzichte uitsluiten.
  8. Ingeval een lid door de K.N.V.B. is geroyeerd, is het bestuur, na het onherroepelijk worden van dit royement, verplicht het lidmaatschap van het betreffende lid met  onmiddellijke ingang op te zeggen.

  DONATEURS. Artikel 11.

  1. De vereniging kent naast leden ook donateurs.
  2. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een financiele bijdrage te storten, waarvan het minimum wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
  3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.
  4. De rechten en verplichtingen van begunstigers kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
  5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

  BESTUUR.

  Artikel 12.

  1. Het bestuur bestaat uiteen voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die door de algemene vergadering uit de leden in functie worden gekozen, en tenminste

   vier commissarissen. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Voorzitter, secretaris en penningmeester dienen meerderjarig te zijn.

  1. a. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door ten minste vijftien leden.

  b. Aan een kandidaatstelling kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.

  1. In zijn eerste bestuursvergadering na een verkiezing stelt het nieuw verkozen bestuur bestuur in onderling overleg voor elk bestuurslid diens taak vast en doet hiervan, hetzij in het cluborgaan, hetzij middels een schriftelijke kennisgeving, mededeling aan alle leden.
  2. ledere bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk, tenzij hij bewijst, dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
  3. leder bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn verkiezing af volgens een door het  bestuur op te maken rooster.

  Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar, Wie in een tussentijdse vacature

   

  is gekozen, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

  1. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

  Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

  1. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
   1. door het eindigen van het lidmaatschap;

  b. door het bedanken als bestuurslid.

  BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR. Artikel 13.

  1. Het bestuur vergadert ten minste eenmaal per maand , waarbij minimaal vier bestuursleden aanwezig dienen te zijn.
  2. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.
  3. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
  4. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een bestuurslid anders wensen.
  5. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen persoon notulen gemaakt, die op de eerstvolgende bestuursvergadering door het bestuur dienen te worden vastgesteld.

  VERTEGENWOORDIGING.

  Artikel 14.

  1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
  2. Indien het aantal bestuursleden beneden zeven is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of plaatsen aan de orde komt.
  3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
  4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoe„ deren, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden een beroep worden gedaan.
  5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor het besluiten tot het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van vijfentwintigduizend gulden (f 25.000,—) te boven gaande, welk bedrag jaarlijks zal worden aangepast aan de hand van het prijsindexcijfer.

  Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

  1. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd:
   1. hetzij door het bestuur;

  b. hetzij door de voorzitter;

  1. hetzij door twee andere bestuursleden.

   

  1. Het bestuur is verplicht om de vereniging, het bepaalde in de leden 1 tot en met 6 van dit artikel, alsmede elke wijziging hiervan te doen inschrijven in het verenigingenregister, dat gehouden wordt bij de in het derde lid van artikel 1 genoemde Kamer van Koophandel en Fabrieken.

  REKENING EN VERANTWOORDING.

  Artikel 15.

  1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
  2. Het bestuur brengt - behoudens verlenging door de algemene vergadering - binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar op een algemene vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Bij gebreke daarvan kan, na verloop van de termijn, ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
  3. a. De algemene vergadering kiest jaarlijks een kascommissie, bestaande uit drie leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
   1. De leden treden volgens een op te maken rooster af en zijn aansluitend ten hoogste tweemaal herkiesbaar.
   2. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
   3. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich voor rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
   4. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de verkiezing van een andere commissie.
   5. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge.
   6. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in het tweede en derde lid, tien jaar lang te bewaren.

  ALGEMENE VERGADERING. Artikel 16.

  1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
  2. De algemene vergadering komt ten minste tweemaal per jaar bijeen:

  a. uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt een algemene vergadering gehouden, waarop onder meer aan de orde komen:

  1. Jaarverslag van de secretaris;
  2. Jaarverslag van de penningmeester;
  3. Verslag van de kascommissie.

  b. uiterlijk dertig mei van elk jaar wordt een algemene vergadering gehouden , waarop onder meer aan de orde komen:

  1. Vaststelling van de begroting;
  2. Vaststelling van de contributies en minimum-donatie;
  3. Verkiezing bestuursleden;
  4. Verkiezing kascommissie.
  5. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
  6. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van ten minste tien dagen.

  De bijeenroeping geschiedt in het cluborgaan of middels een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving, zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda.

  1. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.

  Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid of door het plaatsen van een advertentie in ten minste één, ter plaatse waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen dagblad.

                                TOEGANG EN BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING.

  Artikel 17.

  1. Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering. Leden tot zestien jaar hebben daarin één stem, leden van zestien jaar en ouder drie stemmen.
  2. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
  3. Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgenoot of een van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen.
  4. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenregister terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.
  5. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

  Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.

  1. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt, voorzover de statuten niet anders bepalen, beslist bij meerderheid der uitgebrachte stemmeo. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
  2. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, vindt herstemming plaats over de personen, die de meeste of zonodig, de meeste en op één na de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien bij die herstemming de stemmen staken, beslist het lot.
  3. Als ongeldige stembiljetten worden aangemerkt stembiljetten die:
   1. blanco zijn;

  b. zijn ondertekend;

  1. onleesbaar zijn;

  d. een persoon niet duidelijk aanwijzen;

  1. de naam bevatten van een persoon die niet verkiesbaar is;
  2. voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten;

  g. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.

  1. a. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is genomen, is beslissend. Wanneer een voorstel niet schriftelijk is vastgelegd, is diens oordeel over de inhoud van het genomen besluit eveneens beslissend.

  b. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de.rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

  Artikel 18.

  1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op.

  Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

  1. Van het verhandelde in elke jaarvergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen persoon notulen gemaakt.

  De notulen worden in het cluborgaan gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene vergadering te worden vastgesteld.

  STATUTENWIJZIGING.

  Artikel 19.

  1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste tien dagen bedragen.
  2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste tien dagen vé6r de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na loop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging ten minste tien dagen véér de vergadering in het cluborgaan gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.
  3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste een/tiende van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen een/tiende van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met meerderheid van ten minste twee/derde van de uitge„ brachte stemmen.
  4. Het in de leden 1 tot en met 3 bepaalde is niet van toepassing, indien op de algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.
  5. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in het cluborgaan. ledere bestuurder afzonderlijk is tot het doen verlijden van deze akte bevoegd.

  ONTBINDING EN VEREFFENING.

  Artikel 20.

  1 . De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen met ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste drie/vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

  1. Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, kan op een volgende te houden algemene vergadering alsnog, ongeacht het op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden, met een meerderheid van  twee/derde van de uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.
  2. Bij de oproeping tot de in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet ten minste veertien dagen bedragen.
  3. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
  4. Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren, doch aan een alsdan door de algemene vergadering aan te wijzen instelling welke zich ten doel stelt de lichamelijke opvoeding van het Nederlandse volk te bevorderen.
  5. De slotrekening behoeft de goedkeuring van de Commissie van Amateurisme van de KNVB.
  6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van  haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

  HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

  Artikel 21.

  1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
  2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering.
  3. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

  REGLEMENT

  VOETBALCOMMISSIES

   

   
     


  Algemeen

  Art. 1

  Binnen de vereniging zijn de volgende voetbalcommissies te onderscheiden:

  1. seniorencommissie;
  2. jeugdcommissie;

  Art. 2

  De in artikel 1 genoemde commissies bestaan tenminste uit:

  1. voorzitter;
  2. secretaris;
  3. penningmeester;
  4. wedstrijdsecretaris(sen);
  5. bestuursafgevaardigde(n);
  6. leiders.

  Art. 3

   

  De in artikel 2 genoemde functies kunnen gecombineerd en gesplitst vervuld worden.

  Art. 4

  De in artikel 2 onder a t/m d genoemde personen treden na een zittingsperiode van 3 jaren af. Zij zijn voor de eerstvolgende zittingsperiode herbenoembaar.

  Art. 5

  Adspirant-commissieleden worden door de betrokken commissie aangezocht en ter benoeming voorgedragen aan het bestuur.

  Art. 6

  Bij wijziging door het verenigingsbestuur van de conform artikel 5 voorgedragen personen, wordt hiervan zo spoedig mogelijk en met redenen omkleed mededeling gedaan aan de betrokken commissie.

  Art. 7

  Over een voorstel tot schorsing van een commissielid wordt binnen de betrok-

  ken commissie schriftelijk gestemd.

  Indien uit de uitslag van de stemming blijkt dat een meerderheid van de voltallige commissie schorsing van het betrokken commissielid voorstaat, wordt een met redenen omkleed voorstel daartoe ingediend bij het verenigingsbestuur.

  Taak

  Art. 8

  De voetbalcommissies hebben, binnen de doelstelling van de vereniging, tot taak de belangen van de vereniging en haar leden betreffende de voetbalsport te behartigen.

  Art. 9

  De in artikel 8 genoemde taak omvat o.a. de onderstaaode elementen:

  -  het onderhouden van kontakten met de leden binnen de voetbalafdeling;

  -  het onderhouden van kontakten met het verenigingsbestuur, andere

  commissies en derden;

  -  het zorgdragen voor een optimale afwerking van competitie-verplichtingen;

  -  het zorgdragen voor trainingsfaciliteiten en/of oefenwedstrijden;

  -  het uitvoeren van het strafbeleid conform de bestuursrichtlijnen;

  -  het afhandelen van administratieve zaken, aangaande competitieaangelegenheden, met de K.N.V.B. en derden.

  -  het begeleiden en/of leiden van elftallen;

  -  het verzorgen van copy voor het clubblad, alsmede het opstellen van een jaarverslag;

  -  het toezien op naleving door de leden van door de ledenvergadering, het verenigingsbestuur of de betrokken commissie genomen besluiten.

  Bevoegdheden

  Art. 10 Ter uitvoering van haar taak is aan de commissies een aantal bevoegdheden verstrekt.

  De verstrekte bevoegdheden zijn:

  -  het uitschrijven en agenderen van commissievergaderingen;

  -  het nemen van besluiten de eigen voetbalafdeling aangaande;

  -  inspraak bij benoeming c.q. kontraktverlenging van trainer(s) en/of verzorger(s);

  -  het werven van adspirant-commissieleden;

  - het samenstellen van elftallen (m.u.v. seniorenselecties).

  -  het balloteren van adspirant-leden conform de bestuursrichtlijnen;

  -  het nemen van maatregelen bij het niet naleven van door de ledenvergadering, het verenigingsbestuur of de betrokken commissie genomen besluiten;

  -  het doen van uitgaven voorzoveel als opgenomen in de goedgekeurde commissiebegroting;

  -  het in het leven roepen van sub-commissies.

  Communicatie

  Art. 11 Een commissie komt in vergadering bijeen zo vaak als haar doelmatig voorkomt.

  Art. 12 Het vergaderschema wordt door de voorzitter en de secretaris vastgesteld.

  Art. 13 De agenda voor de vergadering, tezamen met de notulen van de vorige vergadering, wordt tijdig voor de vergadering door de secretaris aan de commissieleden toegezonden c.q. verstrekt.

  Art. 14 De vergadering wordt door de secretaris of een ander daartoe door de commissie aangewezen persoon genotuleerd.

  De notulen dienen de eerstvolgende vergadering te worden vastgesteld.

  Art. 15 De vastgestelde notulen worden zo spoedig mogelijk aan het verenigingsbestur ter kennisname verstrekt.

  Art. 16 Ter vergadering doet de bestuursafgevaardigde mededeling omtrent de in de vergadering van het verenigingsbestuur behandelde zaken die de afdeling aangaan.

  Art. 17 Eenmaal per jaar wordtde samenstelling van elke commissie vermeld in het clubblad.

  Art. 18 Een commissie kan voor mededelingen gebruik maken van het clubblad.

  Art. 19 Commissieleden hebben geheimhoudingsplicht ten aanzien van aan hen in vergadering vertrouwelijk medegedeelde zaken.

  Financiën

  Art. 20 De penningmeester van elke commissie dientjaarlijks- in de maand februari -een jaarbegroting in conform de gestelde eisen van de verenigingspenningmeester.

  Art. 21 Het aan een commissie toegekende uitgavenbudget wordt door het bestuur schriftelijk medegedeeld.

  Art. 22 De penningmeester van elke commissie zorgt voor een doelmatige registratie van de ontvangsten en uitgaven.

  Art. 23 Aan het eind van elk kwartaal maakt de penningmeester van elke commissie een financiële verantwoording op ten behoeve van de verenigingspenningmeester en de commissieleden.

  Overige bepalingen

  Art. 24 Elke commissie brengt - in de maand september - schriftelijk een jaarverslag uit aan de verenigingssecretaris.

  In het jaarverslag wordt melding gemaakt van de in het afgelopen seizoen behaalde resultaten alsmede van de overige vermeldenswaardige zaken van de deling.

  Art. 25. Wijzigingen in het reglement voetbalcommissies worden, na overleg met alle voetbalcommissies, door het bestuur van de vereniging ter goedkeuring aan de leden voorgelegd op de algemene ledenvergadering.

 • Noot redactie:

  In de loop van het seizoen 22-23 zullen de statuten worden aangepast.