• Privacyverklaring

  Dit is een privacyverklaring van Sportvereniging Quick Steps gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40409392. 

  Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

   

  1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

  1.1  Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

  (a)  lid bent of wordt;

  (b)  sponsor bent van de sportvereniging;

  (c)  vrijwilliger bent of wordt bij de sportvereniging;

  (d)  zich aanmeldt voor een door ons georganiseerd evenement;

  (e)  via het contactformulier contact met ons opneemt.

   

  1.2  Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

  (a)   naam, geslacht, geboortedatum, adres, e-mailadres en telefoonnummer;

  (b)   bankrekeningnummer;

  (c)   lidmaatschapnummer;

  (d)   noodzakelijk medische gegevens;

  (e)   beroep i.v.m. mogelijkheid vrijwilligerswerk.

   

  1.3  Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel): 

  (a)   het lidmaatschap te effectueren;

  (b)   nieuwsbrieven te verzenden;

  (c)    contact met u op te nemen of te onderhouden;

  (d)   dienstverlening te verbeteren;

   

  (e)   indien nodig medisch personeel kunnen lichten;

  (f)    vrijwilligers kunnen werven.

   

  2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

  2.1  U kunt contact opnemen met het bestuur (secretaris@quicksteps.nl​ )​ voor:

  (a)   meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;

  (b)   vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

  (c)    inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;

  (d)   correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;

  (e)   bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door sportvereniging Quick Steps.

   

  3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS 

  3.1   Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring  genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen  treffen om uw gegevens te beveiligen.

   

  4. DERDEN

  4.1   Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derde:

  (a) Club Collect (b) KNVB

   

  Club Collect ontvangt de gegevens voor contributie-inning. De KNVB ontvangt gegevens voor de inschrijving.

   

  4.3 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze  accommodatie publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2). 

   

  5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

  Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de  verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

   

  6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

  6.1  Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan  om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen