• Normen en waarden

  Als uitgangspunt geldt bij het formuleren en hanteren van onze verenigingsnormen en –waarden de code die het landelijk platform tegen geweld op straat heeft geformuleerd. Kortweg gezegd: Respect voor de ander, geweldloosheid, aansprakelijkheid op gedrag en op het bepalen van eigen grenzen bij wat toelaatbaar is en niet.

  Bij Quick Steps hechten we veel waarde aan normen en waarden die binnen de vereniging en de KNVB gewoon zijn. Zo hanteren wij o.m. de volgende normen:

  1. Respect opbrengen voor anderen telt heel zwaar. Een verenigingslid dient zich derhalve te onthouden van onbehoorlijk taalgebruik, verbaal en fysiek geweld, alssmede van molestatie van derden binnen of buiten het voetbalspel.

  2. Een verenigingslid heeft respect voor andermans eigendom. Hij/zij is hoofdelijk aansprakelijk voor een door hem/haar persoonlijk aangerichte schade en/of vernieling, dan wel door fysiek geweld ontstaan lichamelijk letsel.

  3. Een verenigingslid helpt mee aan het ordentelijk achterlaten van de door hem/haar en zijn/haar teamgenoten gebruikte kleedkamers (ook bij uitwedstrijden) en het in goede en nette staat houden van het clubgebouw, het complex en de gebruikte spelmaterialen. Lege verpakkingen van genuttigde etenswaren en snoepgoed dienen in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.

  4. Door leden, leiders en/of trainers mag in de kleedkamers niet worden gerookt.

  5. Voor het gebruik van het clubgebouw is een specifiek bestuursreglement ‘Alcohol in sportkantines’ opgesteld, waaraan een ieder zich dient te houden.

  6. In het clubgebouw geldt voor een ieder een wettelijk rookverbod met uitzondering van de daarvoor bestemde rookruimte.

  7. Een verenigingslid is aanspreekbaar op zijn/haar wangedrag. Hij/zij dient zijn/haar medelid te corrigeren in het geval dit medelid zich ten opzichte van de vereniging of één of meerdere van haar leden heeft schuldig gemaakt aan wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met deze gedragsregels en/of met de nakoming van de aan leden opgelegde verplichtingen.

  8. Een verenigingslid die een overtreding van de gedragsregels constateert, dient dit te melden aan een bestuurslid. Deze kan na  overleg met de andere bestuursleden en met toepassing van hoor en wederhoor passende maatregelen of sancties kan treffen.

  Voor een ieder moet duidelijk zijn dat naast de hierboven vermelde gedragsregels ook andere in het maatschappelijk verkeer gangbare gedragsregels niet overtreden mogen worden! Verder dient duidelijk te zijn dat het bestuur niet aansprakelijk gesteld kan worden voor enige overtreding van deze gedragsregels.