• Concept nieuwe statuten

 • STATUTEN EN REGLEMENTEN VAN DE SPORTVERENIGING QUICK STEPS


  Akte van oprichting: 19 november 1933
  Akte van statutenwijziging: 1 december 2022
  Laatste akte van statutenwijziging: …… 1992


  STATUTEN
  NAAM, ZETEL EN RECHTSBEVOEGDHEID
  Artikel 1
  1. De vereniging draagt de naam: Sportvereniging Quick Steps, hierna te noemen: de vereniging.
  De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Den Haag.
  2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.
  3. De vereniging en de bestuursleden zijn ingeschreven in het handelsregister.

  DUUR EN VERENIGINGSJAAR
  Artikel 2
  1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
  2. Het verenigingsjaar (tevens boekjaar) loopt van één juli tot en met dertig juni.

  DOEL
  Artikel 3
  1. De vereniging heeft tot doel het doen beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen.
  2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken middels het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, hierna ook te noemen: (de) KNVB:
  a. deel te nemen aan de door de KNVB georganiseerde of goedgekeurde competities en seriewedstrijden;
  b. wedstrijden te doen houden;
  c. evenementen op het gebied van sport te organiseren;
  d. de benodigde accommodatie aan te brengen en in stand te houden.
  3. De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen.
  4. Tenzij de reglementen van de KNVB anders voorschrijven, spelen de veldspelers van de vereniging hun wedstrijden in het standaard tenue, te weten:
  - voor wat betreft het shirt: rood/wit verticaal gestreept;
  - voor wat betreft de broek: blauw;
  - voor wat betreft de kousen: rood/wit horizontaal gestreept.

  LEDEN
  Artikel 4
  1. Leden zijn die natuurlijke personen, die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
  De vereniging kent spelende, niet-spelende leden, ereleden en leden van verdienste.
  Het lidmaatschap van de vereniging is persoonlijk.
  2. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene alsnog door de eerstkomende algemene vergadering tot toelating worden besloten. Hiervoor dient een meerderheidsbesluit te worden gemaakt door de helft van het aantal leden +1.
  3. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens bijzondere verdiensten voor de vereniging tot lid van verdienste of erelid worden benoemd.
  4. Het bestuur zorgt ervoor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de KNVB, waarbij sprake is van wedstrijden die georganiseerd worden door de KNVB.

  RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
  Artikel 5
  1. De leden zijn verplicht:
  a. de statuten, reglementen en protocollen van de vereniging alsmede de besluiten van het bestuur, de algemene vergadering of een ander orgaan van de vereniging na te leven;
  b. de statuten en reglement van de KNVB, de besluiten van één van haar organen alsmede de van toepassing zijnde wedstrijdbepaling na te leven;
  c. de belangen van de vereniging, de KNVB en van de voetbalsport in het algemeen niet te schaden;
  d. de overige verplichtingen, die de vereniging of de KNVB in naam van haar leden aangaat of die uit het lidmaatschap van de vereniging of van de KNVB voortvloeien, te aanvaarden en na te komen.
  2. De vereniging en de KNVB kunnen, voor zover uit de statuten van de vereniging of uit de statuten van de KNVB niet het tegendeel voortvloeit, ten behoeve van de leden rechten
  bedingen. De vereniging kan in een voorkomend geval ten behoeve van een lid nakoming
  van bedoelde rechten en schadevergoeding vorderen, tenzij het lid het bestuur van de KNVB
  schriftelijk mededeelt het betreffende bestuur daartoe niet te machtigen.
  3. De vereniging en de KNVB kunnen ten laste van de leden verplichtingen met derden aangaan, voor zover dit in de statuten van de vereniging of in de statuten van de KNVB uitdrukkelijk is bepaald.
  4. Voor zover van toepassing gelden de in lid 2 en 3 bedoelde rechten en verplichtingen ook ten opzichte van de vereniging.
  De in de leden 2 en 3 genoemde bevoegdheden worden uitgeoefend door het bestuur.
  5. De vereniging kan door een besluit van het bestuur of een ander orgaan van de vereniging verplichtingen -al dan niet van financiële aard-aan de leden opleggen.
  6. De leden zijn verplicht zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen naar hetgeen door de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.
  7. Behalve de in deze statuten vermelde verplichtingen kunnen door de vereniging slechts verplichtingen aan de leden worden opgelegd na voorafgaande toestemming van de algemene vergadering.
  8. Ieder lid heeft op wedstrijddagen of tijdens evenementen op het voetbalcomplex, gelegen aan de Nijkerklaan, de plicht mee te werken aan het verzoek van een lid van bestuur of een
  daartoe door het bestuur bevoegde beveiliger/steward zich te identificeren door middel van een geldig identiteitsbewijs dan wel een geldige verenigingspas.

  STRAFFEN
  Artikel 6
  1. a. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de statuten, reglementen, protocollen en/of de besluiten van één van de organen van de vereniging of dat de belangen van de vereniging schaadt.
  b. Tevens zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wedstrijdbepalingen, met de statuten, reglementen, protocollen en/of besluiten van organen van de KNVB, of waardoor de belangen van de KNVB dan wel van de voetbalsport in het algemeen worden geschaad.
  2. Indien de algemene vergadering een Tuchtreglement heeft vastgesteld, geschiedt de behandeling van wangedrag met inachtneming van het bepaalde in het Tuchtreglement en geschiedt de beoordeling en bestraffing van wangedrag door de organen, die in het Tuchtreglement daartoe zijn aangewezen. Geschiedt de behandeling door een Tuchtcommissie en/of door een commissie van beroep dan zijn deze als organen van de vereniging te beschouwen.
  3. Daargelaten de bevoegdheid van de KNVB om wangedrag, als bedoeld in lid 1 onder b, te bestraffen, is de Tuchtcommissie bevoegd om wangedrag te bestraffen, tenzij het Tuchtreglement een ander orgaan aanwijst.
  4. a. De Tuchtcommissie is bevoegd om, ingeval van wangedrag als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, de volgende straffen op te leggen:
  - berisping;
  - schorsing;
  - geldboete;
  - uitsluiten van deelneming aan wedstrijden, hetzij voor bepaalde duur, hetzij voor een bij het opleggen van de straf bepaald aantal wedstrijden;
  - ontzegging van het recht om één of meer bij het opleggen van de straf genoemde functies voor een daarbij bepaalde termijn uit te oefenen;
  - een taakstraf.
  b. Van het opleggen van straf wordt schriftelijk aan het lid mededeling gedaan. In spoedeisende gevallen kan een opgelegde straf eerst mondeling aan het lid worden medegedeeld, waarna een schriftelijke bevestiging aan het lid zal volgen.
  5. De tuchtcommissie kan de duur van de schorsing bepalen naar gelang de ernst van het wangedrag. Als door de KNVB een langere schorsing wordt opgelegd, dan zal de vereniging verplicht zijn die schorsing over te nemen en toe te passen. Gedurende de periode dat een lid geschorst is, kunnen aan het lid de aan het lidmaatschap verbonden rechten worden ontzegd, met uitzondering van het recht om in beroep te gaan. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van deze kennisgeving in beroep te gaan bij de commissie van beroep. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep blijft het lid geschorst.
  6. Royement kan alleen door het bestuur worden uitgesproken en alleen wanneer een lid in ernstige mate de strijd met de statuten, reglementen, protocollen en/of besluiten van één van de organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
  Nadat het bestuur tot royement heeft besloten, wordt het betrokken lid ten spoedigste door middel van een aangetekende brief van het besluit met opgave van de reden(en) in kennis gesteld. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van deze kennisgeving in beroep te gaan. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
  7. Geldboetes kunnen door het bestuur voor wangedrag worden opgelegd.

  GELDMIDDELEN
  Artikel 7
  De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
  a. contributie van de leden;
  b. baromzet;
  c. sponsoring;
  d. evenementen;
  1. verhuur;
  f. andere inkomsten.

  CONTRIBUTIES
  Artikel 8
  1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die in de voorjaarsvergadering als bedoeld in artikel 14 lid 2 zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
  2. Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van contributie. Wel zal elk jaar een nota naar deze leden worden gestuurd met een vriendelijk verzoek voor een (vrijwillige) bijdrage ter steun van de vereniging. Het te factureren bedrag wordt jaarlijks middels een voorstel vanuit het bestuur aan de algemene vergadering voorgesteld.
  3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele boekjaar verschuldigd.
  4. Uiterlijk op één september dient de contributie door de leden bij wijze van vooruitbetaling aan de vereniging te zijn voldaan, tenzij de betaling geschiedt door middel van een voor één augustus aan de vereniging verleende machtiging tot automatische incasso. Voor het efficiënt kunnen innen van contributies kan de vereniging een extern bedrijf inschakelen.

  EINDE LIDMAATSCHAP
  Artikel 9
  1. Het lidmaatschap eindigt:
  a. door de dood van het lid;
  b. door schriftelijke opzegging van het lid;
  c. door schriftelijke opzegging namens de vereniging;
  d. door royement, als bedoeld in artikel 6 lid 4 van deze statuten;
  e. door beëindiging van het lidmaatschap van de KNVB.
  2. De vereniging kan het lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen:
  - wanneer een lid heeft opgehouden aan de in deze statuten vermelde vereisten voor het lidmaatschap te voldoen;
  - wanneer een lid na sommatie nalatig blijft zijn/haar contributie te voldoen;
  - wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  - wanneer de KNVB het lidmaatschap van het lid heeft beëindigd, in welk geval de opzegging met onmiddellijke ingang geschiedt, tenzij het lid tegen de beëindiging van het lidmaatschap van de KNVB op de door de KNVB voorgeschreven wijze bezwaar heeft gemaakt. In het laatste geval is het lid als lid van de vereniging geschorst totdat de beëindiging door de KNVB is bevestigd of ongedaan gemaakt.
  3. Opzegging door of namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
  Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste acht weken,
  behoudens verkorting van deze termijn door het bestuur. Op de genoemde termijn van acht weken is de Algemene Termijnenwet niet van toepasing. In het lid 1 sub e van dit artikel genoemde geval geschiedt de opzegging met onmiddellijke ingang, tenzij het lid tegen de beëindiging van het lidmaatschap op de door de KNVB voorgeschreven wijze bezwaar heeft gemaakt. In dit geval is het lid als lid van de vereniging geschorst, totdat de beëindiging door de KNVB is bevestigd of ongedaan gemaakt. Indien een lid door de KNVB is geroyeerd, is het bestuur, na onherroepelijk worden van dit royement, verplicht het lidmaatschap van betreffende lid met onmiddellijke ingang op te zeggen.
  4. Een lid kan binnen één maand nadat hem een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden zijn verzwaard, is bekend geworden of medegedeeld, door opzegging van zijn/haar lidmaatschap de toepasselijkheid van het besluit ten zijnen opzichte uitsluiten.
  Een lid kan zijn/haar lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie is medegedeeld.
  5. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 3 van dit artikel doet het lidmaatschap
  eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.
  6. Als een lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft het lid de contributie voor het gehele boekjaar verschuldigd.


  BEGUNSTIGERS
  Artikel 10
  1. De vereniging kent naast leden ook begunstigers.
  2. Begunstigers zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten.
  3. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of
  krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.
  4. De rechten en verplichtingen van begunstigers kunnen te allen tijde wederzijds door
  opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
  5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

  BESTUUR
  Artikel 11
  1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf (5) meerderjarige personen die door de algemene vergadering uit de leden in functie worden benoemd, met dien verstande dat het bestuur in meerderheid moet bestaan uit:
  a. personen die direct noch indirect financiering verstrekken aan de vereniging en/of entiteit die de spelers van de vereniging contracteert, behoudens voor zover toegestaan bij of krachtens het op de vereniging van toepassing zijnde KNVB Licentiereglement;
  b. personen die direct noch indirect gelieerd zijn aan een partij die financiering
  verstrekt aan de vereniging en/of de entiteit die de spelers van de vereniging contracteert, behoudens voor zover toegestaan bij of krachtens het op de vereniging van toepassing zijnde KNVB Licentiereglement.
  2. Het bestuur bestaat in ieder geval uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en een vicevoorzitter.
  3. Het bestuur kan uit haar midden een dagelijks bestuur benoemen, waarin in ieder geval de voorzitter, secretaris en penningmeester zitting zullen nemen.
  4. Bestuursleden worden door het bestuur kandidaat gesteld. Het bestuur vermeldt de naam van de kandidaat bij de oproeping tot de vergadering waarin de benoeming aan de orde wordt gesteld. Tegenkandidaten kunnen uiterlijk achtenveertig uur voor de vergadering
  waarin de benoeming aan de orde wordt gesteld (de dag van de vergadering niet meegerekend) door tenminste drie (3) leden van achttien (18) jaar of ouder bij het bestuur worden aangemeld.
  5. Iedere bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Niet aansprakelijk is de bestuurder die bewijst dat de onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur niet aan hem te wijten is en dat hij/zij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
  6. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk binnen een (1) jaar na het verstrijken van zijn/haar
  bestuursperiode af in de alsdan eerst te houden voorjaarsvergadering volgens een door het bestuur op te maken rooster, waarbij deze bestuursperiode wordt bepaald op drie (3) jaar te rekenen vanaf het moment van zijn/haar (her)verkiezing. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt op het rooster de plaats van zijn/haar voorganger in.
  7. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste
  twee derde van de uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie (3) maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
  8. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  a. door het eindigen van het lidmaatschap;
  b. door bedanken als bestuurslid.
  9. Onder verantwoordelijkheid van het bestuur vallen, onverminderd het bepaalde in deze statuten, reglementen en protocollen:
  a. de algemene leiding van zaken;
  b. de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten;
  c. het toezicht op de naleving van de statuten, reglementen en protocollen;
  d. de benoeming, ontslag en schorsing van personen die in dienst zijn of anderszins een functie bij de vereniging bekleden.
  10. De taakomschrijving van de individuele bestuursleden wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur en kenbaar gemaakt op de website van de vereniging.
  11. In een daartoe door het bestuur opgesteld mandaatregister wordt beschreven welk mandaat het dagelijks bestuur heeft en welk mandaat geldt voor de individuele of gezamenlijke bestuursleden.
  12. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Besluiten worden bij meerderheid van geldige stemmen genomen.
  13. Het bestuur draagt zorg voor het informeren van de leden via onder andere de website van de vereniging. (elektronische) nieuwsbrieven, social media en overige communicatiemiddelen.
  14. Het bestuur is bevoegd tot het opstellen van protocollen waarin het door het bestuur vastgestelde beleid wordt vastgelegd.

  VERTEGENWOORDIGING
  Artikel 12
  1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging onbeperkt en onvoorwaardelijk, voor zover uit de wet of uit deze statuten niet anders voortvloeit.
  2. Behoudens de beperking volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
  3. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
  4. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taken te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
  5. Het bestuur is zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, noch tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld aan een derde verbindt. Op het ontbreken van deze voorafgaande goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
  6. Onverminderd het vorengaande behoeft het bestuur geen voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering voor:
  a. het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen die een jaarlijks door de algemene vergadering in de voorjaarsvergadering vast te stellen bedrag of waarde niet te boven gaan;
  b. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
  7. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 5 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd:
  a. hetzij door het bestuur;
  b. Hetzij door de voorzitter tezamen met een ander bestuurslid;
  c. hetzij door de secretaris tezamen met de penningmeester;
  d. hetzij door de vicevoorzitter tezamen met tenminste een dagelijks bestuurslid.
  8. Het bestuur is verplicht om de vereniging, bij het bepaalde in de leden 1 tot en met 7 van dit artikel alsmede elke wijziging hiervan, onverwijld in te (doen) schrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het gaat daarbij in het bijzonder om de inschrijving van alle bestuursleden onder vermelding van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.
  9. De vereniging wordt op de vergaderingen van de KNVB vertegenwoordigd door een daartoe door het bestuur aangewezen bestuurslid, dat bevoegd is op die vergadering namens de vereniging en de leden aan de stemming deel te nemen.

  REKENING EN VERANTWOORDING
  Artikel 13
  1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
  2. Het bestuur brengt in de najaarsvergadering als bedoeld in artikel 15 lid 2, maar uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder een overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde beleid. De bedoelde stukken worden getekend door alle bestuursleden;
  ontbreekt een handtekening van een bestuurslid, dan wordt hiervan onder opgave van redenen melding gemaakt. Bij gebreke daarvan kan na afloop van de termijn ieder lid van de gezamenlijke bestuursleden vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
  3. De najaarsvergadering kiest jaarlijks een kascommissie, bestaande uit drie leden en twee plaatsvervangende leden die geen deel uit mogen maken van het bestuur. De leden treden
  volgens een door het bestuur op te maken rooster af en zijn aansluitend maar eenmaal herkiesbaar.
  4. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie zich voor rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
  5. De opdracht aan de kascommissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, maar slechts door de verkiezing van een andere kascommissie.
  6. Goedkeuring door de najaarsvergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge voor alle handelingen, voor zover die uit de jaarstukken blijken.
  7. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in het tweede en derde lid tien (10) jaar lang te bewaren.


  ALGEMENE VERGADERINGEN
  Artikel 14
  1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
  2. Jaarlijks zullen tenminste twee algemene vergaderingen worden gehouden en wel:
  a. (als regel) in de maand maart of april, de zogeheten voorjaarsvergadering, waarbij de agenda (tenminste) zal bevatten:
  - goedkeuring en vaststelling van de notulen van de laatstgehouden algemene vergadering;
  - goedkeuring van de begroting inzake komend verenigingsjaar;
  - vaststelling van de contributies (en betalingstermijn daarvan) inzake komend verenigingsjaar;
  - vaststelling van het bedrag als bedoeld in artikel 12 lid 6 sub a;
  - verkiezing van bestuursleden;
  - rondvraag;
  b. (als regel) in de maand oktober of november, de zogeheten najaarsvergadering, waarbij de agenda (tenminste) zal bevatten:
  - goedkeuring en vaststelling van de notulen van de laatstgehouden vergadering;
  - verslag van de secretaris inzake het voorafgaand verenigingsjaar;
  - verslag van de penningmeester inzake het voorgaand verenigingsjaar;
  - verslag van de kascommissie;
  - goedkeuring van de balans en staat van baten en lasten inzake het voorafgaand verenigingsjaar;
  - verkiezing van de kascommissie;
  - uitreiken van waarderingen aan daarvoor in aanmerking komende leden;
  - rondvraag.
  3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
  4. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste zeven dagen. De bijeenroeping geschiedt in het clubblad, op de website van de vereniging en/of door een aan alle leden per post of per e-mail toe te zenden kennisgeving, zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda.
  5. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Als aan het verzoek binnen veertien dagen geen gehoor is gegeven, dan kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid of door plaatsen van een advertentie in ten minste een (1), ter plaatse waar de vereniging is gevestigd, veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de algemene ledenvergadering.

  TOEGANG EN BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING
  Artikel 15
  1. Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering, waarbij aan ieder (stemgerechtigd) lid van achttien jaar en ouder drie stemmen en aan ieder (stemgerechtigd) lid jonger dan achttien jaar een (1) stem toekomt.
  2. Ieder lid is bevoegd zijn/haar stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid van achttien jaar en ouder dat echter in totaal niet meer dan voor twee leden stemmen kan uitbrengen.
  3. Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn/haar echtgenoot of een van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen.
  4. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.
  5. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij het staken van de stemmen wordt
  het voorstel geacht te zijn verworpen.
  6. Bij stemming over personen is degene benoemd die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt
  een tweede stemming gehouden tussen de personen die het hoogste aantal van de
  uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij/zij benoemd, die bij de tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede
  stemming de stemmen staken, dan beslist het lot.
  7. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt schriftelijke stemmen die:
  - blanco zijn;
  - op enigerlei wijze zijn ondertekend;
  - onleesbaar zijn;
  - een persoon niet duidelijk aanwijzen;
  - de naam bevatten van een persoon die niet verkiesbaar is;
  - Voor iedere verkiesbare plaats meer dan een persoon bevatten;
  - meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld;
  - iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht.

  HET LEIDEN EN NOTULEREN VAN ALGEMENE VERGADERING
  Artikel 16
  1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of door de vicevoorzitter. Ontbreken de voorzitter en de vicevoorzitter, dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Kan ook op deze wijze niet in het voorzitterschap worden voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.
  2. Van het verhandelde in de algemene vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen persoon, notulen gemaakt en ter kennis van de leden gebracht, de notulen worden overeenkomstig artikel 14 lid 2 van deze statuten in de (eerstvolgende) algemene vergadering vastgesteld.

  BESLUITEN VAN ORGANEN VAN DE VERENIGING
  Artikel 17
  1. Orgaan van de vereniging zijn het bestuur en de algemene vergadering, alsmede al die commissies en personen die krachtens de statuten door de algemene vergadering zijn belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door de algemene vergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend. Zij kunnen de (sub)commissies instellen, de benoeming en ontslag van de leden ervan en de werkwijze van de (sub)commissies regelen, voor zover dit ligt binnen het taakgebied van het betreffende orgaan. Een (sub)commissie is verantwoording schuldig aan het orgaan dat de desbetreffende (sub)commissie heeft ingesteld.

  2. a. Het in een vergadering van een orgaan uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
  b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
  3. Van het verhandelde in een vergadering worden notulen gemaakt, die op de eerstvolgende vergadering van het orgaan dienen te worden goedgekeurd.
  4. a. Een besluit van een orgaan dat in strijd is met de wet of met de statuten, is nietig, tenzij uit de wet iet anders voortvloeit. Een nietig besluit mist rechtskracht.
  b. Is een besluit nietig, omdat het is genomen ondanks het ontbreken van een door de wet of de statuten voorgeschreven voorafgaande handeling van of mededeling aan een ander dan het orgaan dat het besluit heeft genomen, dan kan het door die ander worden bekrachtigd.
  c. Bekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van een redelijke termijn, die aan de ander is gesteld door het orgaan dat het besluit heeft genomen of door de wederpartij tot wie het was gericht.
  5. a. Een besluit van een orgaan is, onverminderd het elders in de wet omtrent de mogelijkheid van een nietiging bepaalde, vernietigbaar:
  - wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen van het besluit regelen;
  - wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid;
  - wegens strijd met een reglement.
  b. Tot de onder a bedoelde bepalingen behoren niet die welke de voorschriften bevatten, waarop in lid 4 onder b wordt gedoeld.
  6. De bevoegdheid om vernietiging van een besluit te vorderen vervalt een jaar na het einde van de dag, waarop hetzij aan het besluit voldoende bekendheid is gegeven, hetzij een belanghebbende van het besluit kennis heeft genomen of daarvan is verwittigd.
  7. Een besluit dat vernietigbaar is op grond van het bepaalde in lid 5 onder a, kan door een daartoe strekkend besluit worden bevestigd. Voor dit besluit gelden dezelfde vereisten als voor het te bevestigen besluit. Bevestiging is niet mogelijk zodra een vordering tot vernietiging aanhangig is. Indien de vordering wordt toegewezen, geldt het vernietigde besluit als opnieuw genomen door het latere besluit, tenzij uit de strekking van dit besluit het tegendeel voortvloeit.

  STATUTENWIJZIGING
  Artikel 18
  1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.
  2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is genomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging tenminste veertien dagen voor de vergadering in het clubblad gepubliceerd, digitaal en/of een afschrift hiervan aan alle leden per post of e-mail.
  3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.
  4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.
  5. a. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is
  opgemaakt.
  Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in het clubblad of op de website van de
  vereniging. Ieder bestuurslid afzonderlijk is dan tot doen verlijden van deze akte bevoegd.
  b. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten in het handelsregister neer te leggen.
  6. De vereniging behoeft voor een wijziging van de statuten de voorafgaande goedkeuring van de KNVB.

  ONTBINDING EN VEREFFENING
  Artikel 19
  1. a Voor een besluit tot ontbinding van de vereniging is het bepaalde in artikel 18 lid 1 en lid 2 van deze statuten van overeenkomstige toepassing.
  b. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen met tenminste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen drie vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken op een andere datum daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, een besluit wordt genomen met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.
  2. Bij de oproeping van de in dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.
  3. a. De bestuursleden treden na het besluit tot ontbinding van de vereniging op als vereffenaars.
  b. de algemene vergadering is bevoegd na het besluit tot ontbinding de alsdan zitting hebbende bestuursleden te ontslaan met gelijktijdige benoeming van een of meer vereffenaars.
  4. Bij een besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig saldo bepaald, terwijl de algemene vergadering tevens een of meer bewaarders aanwijst.
  5. De slotafrekening behoeft de goedkeuring van de Commissie Ondersteuning Clubbesturen
  van de KNVB.
  6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten,
  reglementen en protocollen voor zover mogelijk van kracht, In stukken van aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
  7. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten door de bewaarders worden bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening.

  REGLEMENTEN
  Artikel 20
  1. De algemene vergadering kan reglementen (waaronder in ieder geval een Tuchtreglement en Reglement commissie van beroep) vaststellen en wijzigen.
  2. Reglementen en protocollen van de vereniging mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
  3. Reglementen en protocollen van de vereniging mogen niet in strijd zijn met die van de KNVB.
  Einde statuten